hợp tác trao đổi
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > hợp tác trao đổi > Chính phủ ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
Chính phủ ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

ngày phát hành:2023-08-26 13:34    Số lần nhấp:149

Chính phủ, Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 5/7/2023, Nghị quyết nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế,

Bốc xếp hàng hóa tại cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. 

Mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách lớn đã đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh nước ta đang triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trong đó,Xổ số bóng đá Thông báo xổ số trọng tâm là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhanh chóng phục hồi kinh tế vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện,hợp tác trao đổi sâu rộng và hiệu quả nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển, tăng cường sự gắn kết lợi ích với các đối tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo đảm an ninh quốc gia.

Chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế thành kết quả cụ thể tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Nghị quyết đề ra năm giải pháp trọng tâm. Đó là cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19 và phát triển bền vững; hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học-công nghệ, an ninh quốc phòng.