trung tâm tin tức
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > trung tâm tin tức > Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm những đối tượng nào và gia nhập Mặt trận trên cơ sở nào?
Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm những đối tượng nào và gia nhập Mặt trận trên cơ sở nào?

ngày phát hành:2023-09-16 12:54    Số lần nhấp:123

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm những đối tượng nào và gia nhập Mặt trận trên cơ sở nào? Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền gì? Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm như thế nào? Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm những đối tượng nào và gia nhập Mặt trận trên cơ sở nào?

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định ở Điều 1 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2019 cụ thể:

Thành viênThành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.Việc gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ và các quy định cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xem xét công nhận.

Theo đó, thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ và các quy định cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xem xét công nhận.

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hình từ Internet)

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền gì?

Quyền của thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định ở khoản 1 Điều 3 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2019 quy định:

Quyền và trách nhiệm của thành viên cá nhân1. Quyền của thành viên cá nhâna) Thảo luận, kiến nghị, chất vấn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;b) Được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến lĩnh vực công tác; đề xuất các nội dung về chương trình công tác và chính sách cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;c) Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia các hoạt động liên quan đến công tác Mặt trận khi được phân công;d) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình;đ) Được mời dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi mình cư trú;e) Được cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;g) Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để hoàn thành trách nhiệm của mình trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam....

Theo đó,trung tâm tin tức thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền sau:

- Thảo luận, kiến nghị, chất vấn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

- Được mời tham gia thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến lĩnh vực công tác; đề xuất các nội dung về chương trình công tác và chính sách cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

- Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia các hoạt động liên quan đến công tác Mặt trận khi được phân công;

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình;

- Được mời dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi mình cư trú;

- Được cung cấp thông tin về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

- Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để hoàn thành trách nhiệm của mình trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm như thế nào?

Trách nhiệm của thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định ở khoản 2 Điều 3 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2019 quy định:

Quyền và trách nhiệm của thành viên cá nhân...2. Trách nhiệm của thành viên cá nhâna) Thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm của thành viên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo quy định;b) Tập hợp và phản ánh tình hình về lĩnh vực mình đại diện, hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;c) Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, động viên, đoàn kết nhân dân ở nơi cư trú và trong lĩnh vực hoạt động, công tác để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động;d) Tham gia các hoạt động khi được mời và góp ý các văn bản khi được yêu cầu;đ) Lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nơi mình công tác và cư trú với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Như vậy, thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm như trên.

Nguyễn Anh Hương Thảo