tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Kết quả xổ số bóng đá,sao khuyến nghị > tuyển dụng nhân tài > Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mới nhất hiện nay?
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mới nhất hiện nay?

ngày phát hành:2023-09-16 13:45    Số lần nhấp:79

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mới nhất hiện nay? Trưởng phòng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do Giám đốc hay Hội đồng thành viên bổ nhiệm? Việc bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có cần phải thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên không? Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mới nhất hiện nay?

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Anh có thể tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên dưới đây:

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Tải về

bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty TNHH 2 TV

Trưởng phòng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do Giám đốc hay Hội đồng thành viên bổ nhiệm?

Trưởng phòng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do Giám đốc hay Hội đồng thành viên bổ nhiệm thì căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Giám đốc, Tổng giám đốc1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;i) Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;k) Tuyển dụng lao động;l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Và theo điểm đ khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Hội đồng thành viên...2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:...đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;...

Như vậy nếu Điều lệ công ty không có quy định việc bổ nhiệm trưởng phòng là của Hội đồng thành viên thì việc bổ nhiệm này sẽ thuộc thẩm quyền của Giám đốc công ty.

Việc bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có cần phải thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên không?

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên1. Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết,tuyển dụng nhân tài quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;c) Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.5. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì việc bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không cần phải thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Nguyễn Nhật Vy